Aktieinformation

Netjobs Group AB

Aktieinformation

NetJobs Group AB(publ) aktie är listad på Nasdaq First North Growth Market sedan 12 oktober 2006. Aktien har ISIN-kod SE0001790346 och kortnamnet NJOB. Bolagets LEI-kod är 549300IOY5F7IT5B6712. Bolagets Certified Advicer är Avanza Bank.

Viktig information om Nasdaq First North Growth Market, Stockholm

Bolag på Nasdaq First North Growth Market är inte föremål för samma regler som företag på den reglerade huvudmarknaden. Istället är de föremål för en mindre omfattande uppsättning regler och förordningar anpassade till små tillväxtföretag. En investering i ett bolag som handlas på Nasdaq First North Growth Market kan därför vara mer riskfylld än en investering i ett bolag vars aktier handlas på en reglerad marknad. Alla bolag vars aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market har en Certified Adviser som övervakar att reglerna efterlevs.

Certified Adviser

NetJobs Groups Certified Adviser är Avanza Bank. Kontaktuppgifter: Mail: ca@avanza.se, Tel: 08-409 421 20


Större aktieäkare
De största aktieägarna 2023-12-29
                                         Innehav                          Röster i %
KVICK HENRIK (genom bolag och privat)                               26 508 598                     81,81% 
NYBERG JONAS                                                                        592 031                           1,83%
AVANZA PENSION                                                                    442 099                          1,36%
SAHLIN BALTSAR                                                                     200 000                         0,62%
LINDELL GÖRAN                                                                       199 000                          0,61%
HANSSON FREDRIK                                                                 185 612                             0,57%
ERIKSSON NIKLAS                                                                    156 650                           0,48%
HUSBERG SVEN                                                                        132 610                            0,41%
WATOR BOGUSLAW                                                                120 044                          0,37%
BLOMDAHL HÅKAN                                                                  106 159                           0,33%

Summa de 10 största aktieägarna                                                                     28 642 803                                88,39% 

Totalt antal aktier                                                                                                    32 401 182                               100,00%


Utdelningspolicy

Styrelsen har beslutat att återgå till tidigare utdelningspolicy som innebär att minst 70% av resultatet efter skatt delas ut till aktieägarna såvida inte rörelsens expansion kräver kapital. Styrelsens intentioner är att ge ägarna i NetJobs Group AB en god direktavkastning samt skapa förutsättningar för att investera i verksamheten. Vid bedömning av utdelningens storlek beaktas bolagets investeringsalternativ, finansiella ställning samt kapitalstruktur.