Aktieinformation

Netjobs Group AB

Aktieinformation

NetJobs Group AB(publ) aktie är listad på Nasdaq First North Growth Market sedan 12 oktober 2006. Aktien har ISIN-kod SE0001790346 och kortnamnet NJOB. Bolagets LEI-kod är 549300IOY5F7IT5B6712. Bolagets Certified Advicer är Avanza Bank.

Viktig information om Nasdaq First North Growth Market, Stockholm

Bolag på Nasdaq First North Growth Market är inte föremål för samma regler som företag på den reglerade huvudmarknaden. Istället är de föremål för en mindre omfattande uppsättning regler och förordningar anpassade till små tillväxtföretag. En investering i ett bolag som handlas på Nasdaq First North Growth Market kan därför vara mer riskfylld än en investering i ett bolag vars aktier handlas på en reglerad marknad. Alla bolag vars aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market har en Certified Adviser som övervakar att reglerna efterlevs.

Certified Adviser

NetJobs Groups Certified Adviser är Avanza Bank. Kontaktuppgifter: Mail: ca@avanza.se, Tel: 08-409 421 20


Större aktieäkare
De största aktieägarna 2021-12-31
                                         Innehav                          Röster i %
KVICK HENRIK (genom bolag och privat)                               26 508 598                     81,81% 

FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET, AVANZA PENSION                273 466                         0,84% 
ISKANDER SAMIR                                                                      266 351                         0,82%
HAVNDRUP ULRICK                                                                  223 872                        0,69%
LINDELL
 GÖRAN                                                                        166 000                        0.51%
ERIKSSON NIKLAS                                                                      156 650                       0,48%
SANGMANEE RATCHADAKORN                                                127 400                        0,39%
ENGSTRÖM ERIK                                                                         110 111                           0,34%
JOELSSON ANTON                                                                     109 649                       0,34%
BLOMDAHL HÅKAN                                                                     106 159                       0,33%

Summa de 10 största aktieägarna                                         28 048 266                  86,55%

Totalt antal aktier                                                                     32 401 612                   100,00%


Utdelningspolicy

Styrelsen har beslutat att återgå till tidigare utdelningspolicy som innebär att minst 70% av resultatet efter skatt delas ut till aktieägarna såvida inte rörelsens expansion kräver kapital. Styrelsens intentioner är att ge ägarna i NetJobs Group AB en god direktavkastning samt skapa förutsättningar för att investera i verksamheten. Vid bedömning av utdelningens storlek beaktas bolagets investeringsalternativ, finansiella ställning samt kapitalstruktur.