Revisorer

NetJobs Group AB

Årsstämman 2021 i NetJobs Group AB beslutade i enlighet med det förslag som styrelsen framlagt, nämligen: att Crowe Osborne AB, Christer Eriksson valdes för en tid om ett år till och med årsstämman 2022. att arvode till bolagets revisorer skall utgå enligt godkänd räkning. Christer Eriksson har inga aktiva uppdrag i bolag vilka är närstående till NetJobs större ägare eller VD.