Ersättning

NetJobs Group AB

NetJobs betalar marknadsmässiga löner till ledande befattningshavare. Rätt person kan ha en avgörande betydelse för företagets framgång och en eventuell rörlig del av lönen ska vara kopplad till den resultatutveckling personen kan påverka.

Ersättningar till VD och övriga ledande befattningshavare beslutas av styrelsen. Ersättning utgörs av grundersättning, rörlig ersättning, övriga förmåner samt pension.

Till styrelsens ordförande och övriga styrelseledamöter utgår ersättning enligt årsstämmans beslut. VD erhåller ej styrelsearvode.