Finansiella mål

NetJobs Group AB

Finansiella Mål

EBIT-marginal
NetJobs långsiktiga mål är en EBIT-marginal om 35 %.

Resultat per aktie
NetJobs mål är en ökning av resultat per aktie om minst 20 % per år. En stark vinsttillväxt per aktier anser NetJobs är det bästa sättet att skapa långsiktigt aktieägarvärde.


Utdelningspolicy
Styrelsen har beslutat att att minst 70% av resultatet efter skatt delas ut till aktieägarna såvida inte rörelsens expansion kräver kapital. Styrelsens intentioner är att ge ägarna i NetJobs Group AB en god direktavkastning samt skapa förutsättningar för att investera i verksamheten. Vid bedömning av utdelningens storlek beaktas bolagets investeringsalternativ, finansiella ställning samt kapitalstruktur.


Kontakta gärna oss om du har ytterligare frågor på investors@netjobs.se