Bolagsstämmor

NetJobs Group AB 

Bolagsstämma

I enlighet med aktiebolagslagen är bolagsstämman Bolagets högsta beslutsfattande organ och på bolagsstämman utövar aktieägarna sin rösträtt i för stämman underställda frågor, till exempel fastställande av resultat- och balansräkningar, disposition av Bolagets vinst, beviljande av ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören, val av styrelseledamöter och revisorer samt ersättning till styrelsen och revisorerna. Utöver årsstämman kan extra bolagsstämma sammankallas. 

Kallelse till bolagsstämma
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annons i Post- och Inrikes Tidningar samt via bolagets webbsida inom den tid som anges i aktiebolagslagen. Att kallelse har skett skall annonseras i Svenska Dagbladet.

Föranmälan till bolagsstämma
För att få delta i bolagsstämma skall aktieägare dels vara upptagen som aktieägare i
en utskrift eller annan framställning av aktieboken som avser förhållandena fem
vardagar före bolagsstämman, dels anmäla sig hos bolaget senast den dag som
anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän
helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte heller infalla
tidigare än femte vardagen före stämman.
Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om
aktieägaren till bolaget gjort anmälan om antalet biträden på det sätt som anges i
föregående stycke.

För ytterligare information vänligen kontakta Niklas Eriksson, VD, NetJobs Group AB (publ):

Mail: niklas.eriksson@netjobs.com 
Telefon: +46-8-67 87 420.


Extra bolagsstämma 28 juni 2024, se kallelse under Pressmeddelanden 

NetJobs - Fullmaktsformulär EGM 2024

Styrelsens redogörelse och förslag till beslut om godkännande av försäljning av verksamheten tillika närståendetransaktion


Årsstämma 2024

Aktieägarna i NetJobs Group AB ("Bolaget") kallas till årsstämma måndagen den 3 juni 2024 klockan 14.00 på Artillerigatan 42, Stockholm.

Se kallelse under pressmeddelanden. 


Stämmokommuniké 2023

Fullmaktsformulär årsstämma 2023-04-26

Arkiv Bolagsstämmor i NetJobs Group AB