Bolagsordning

NetJobs Group AB

BOLAGSORDNING

Fastställd av ordinarie bolagsstämma 2022-04-20.

1 Firma
Bolagets företagsnamn är NetJobs Group AB. Bolaget är publikt (publ).

2 Säte
Styrelsen har sitt säte i Stockholm.

3 Verksamhet
Bolaget skall tillhandahålla jobbsajter, rekryteringstjänster, jobbmässor och mediatjänster, direkt och indirekt äga och förvalta fast och lös egendom såsom fastigheter, värdepapper och andelar i andra bolag samt bedriva därmed förenlig verksamhet. 

4 Aktiekapital
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.

5 Antal aktier
Antalet aktier skall vara lägst 20 000 000 och högst 80 000 000.

6 Styrelse
Styrelsen skall bestå av tre till sju ledamöter med högst tre suppleanter.
Styrelsen väljs årligen på ordinarie bolagsstämma för tiden till dess nästa ordinarie
bolagsstämma hållits.

7 Revisorer
En eller två revisorer med högst två suppleanter eller ett registrerat revisionsbolag
utses på bolagsstämma.

8 Kallelse till bolagsstämma
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annons i Post- och Inrikes Tidningar samt via bolagets webbsida inom den tid som anges i aktiebolagslagen. Att kallelse har skett skall annonseras i Svenska Dagbladet.

9 Deltagande vid bolagsstämma
För att få delta vid bolagsstämma skall aktieägare dels vara upptagen som aktieägare i
en utskrift eller annan framställning av aktieboken på avstämningsdagen för bolagsstämman, som bestäms i enlighet med aktiebolagslagen (2005:552), dels anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte heller infalla tidigare än femte vardagen före stämman. 

Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren till bolaget gjort anmälan om antalet biträden på det sätt som anges i föregående stycke.   

10 Årsstämma
På årsstämma skall följande ärenden behandlas.
1 Val av ordförande på stämman
2 Upprättande och godkännande av röstlängd
3 Val av minst en justeringsperson
4 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 
5 Godkännande av dagordning
6 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande
fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
7 Beslut om
a. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande
fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den
fastställda balansräkningen
c. ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör
8 Beslut om antalet styrelseledamöter och revisorer
9 Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
10 Val av styrelse och revisor samt, i förekommande fall styrelse- och revisorssuppleanter
11 Annat ärende som skall behandlas på stämman enligt aktiebolagslagen
eller bolagsordningen.

11 Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

12 Avstämningsförbehåll
Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen
(1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.