Bolagsordning

NetJobs Group AB

BOLAGSORDNING

Fastställd av ordinarie bolagsstämma 2013-05-06.

1 Firma
Bolagets firma är NetJobs Group AB. Bolaget är publikt (publ).

2 Säte
Styrelsen har sitt säte i Stockholm.

3 Verksamhet
Bolaget skall utveckla nischade jobbsökarsajter på Internet och driva försäljning
via dessa jobbsökarsajter, äga och förvalta fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.

4 Aktiekapital
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.

5 Antal aktier
Antalet aktier skall vara lägst 20 000 000 och högst 80 000 000.

6 Styrelse
Styrelsen skall bestå av tre till sju ledamöter med eller utan en till tre suppleanter.
Styrelsen väljs årligen på ordinarie bolagsstämma för tiden till dess nästa ordinarie
bolagsstämma hållits.

7 Revisorer
En eller två revisorer med högst två suppleanter eller ett registrerat revisionsbolag
utses på bolagsstämma.

8 Kallelse till bolagsstämma
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annons i Post- och Inrikes Tidningar samt via bolagets webbsida inom den tid som anges i aktiebolagslagen. Att kallelse har skett skall annonseras i Svenska Dagbladet.

9 Föranmälan till bolagsstämma
För att få delta i bolagsstämma skall aktieägare dels vara upptagen som aktieägare i
en utskrift eller annan framställning av aktieboken som avser förhållandena fem
vardagar före bolagsstämman, dels anmäla sig hos bolaget senast den dag som
anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän
helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte heller infalla
tidigare än femte vardagen före stämman.
Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om
aktieägaren till bolaget gjort anmälan om antalet biträden på det sätt som anges i
föregående stycke.

10 Årsstämma
På årsstämma skall följande ärenden behandlas.
1 Val av ordförande på stämman
2 Upprättande och godkännande av röstlängd
3 Val av minst en justeringsman
4 Prövning av om kallelse skett på ett riktigt sätt
5 Godkännande av dagordning
6 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande
fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
7 Beslut om
a. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande
fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den
fastställda balansräkningen
c. ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör
8 Beslut om antalet styrelseledamöter
9 Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
10 Val av styrelse samt i förekommande fall revisor och revisorssuppleant
11 Annat ärende som skall behandlas på stämman enligt aktiebolagslagen
eller bolagsordningen.

11 Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

12 Avstämningsförbehåll
Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen
(1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.