Valberedning

NetJobs Group AB

Mot bakgrund av aktieägarkretsens sammansättning i NetJobs har en valbe­redning inte ansetts behövlig. Förslag avseende val av ordförande vid årsstämma, styrelseval och i förekommande fall revisorsval samt förslag till arvode åt styrelseledamöterna och revisorerna lämnas därför av bolagets större aktieägare och presenteras i kal­lelse till årsstämma samt på bolagets webbplats. Bolaget avviker således från Kodens regler avseende valberedning.