Bolagsstyrning

Netjobs Group AB

NetJobs Group AB är ett svenskt publikt aktiebolag. Ansvaret för styrning och kontroll av koncernen fördelas mellan aktieägarna på bolagsstämman, styrelsen samt bolagets verkställande direktör i enlighet med svensk aktiebolagslag, Nasdaq First North Growth Market regelverk, NetJobs bolagsordning samt andra interna styrnings- och kontrolldokument.

Eftersom NetJobs inte är noterat på reglerad marknadsplats omfattas bolaget inte av den svenska koden för bolagsstyrning. Styrelsen har för närvarande inte valt att tillämpa koden men är i vissa delar inspirerad av koden.